Gratis INTER-PSY bijscholing ‘Autismespectrumstoornissen bij zeer jonge kinderen’

Op 6 juni 2013 houdt INTER-PSY een gratis bijscholingsavond voor professionals. Het thema van die avond is ‘Autismespectrumstoornissen bij zeer jonge kinderen’.

Kinderen met ASS hebben problemen met sociaal contact en communicatie, zijn rigide in denken en doen, en kunnen over- of ondergevoelig zijn voor zintuiglijke prikkels. Bij zeer jonge kinderen – tussen nul en zes jaar – kan het beeld er anders uitzien, waardoor een ASS-diagnose regelmatig pas later gesteld wordt. Dit terwijl vroegdiagnostiek juist heel belangrijk is, aangezien het enerzijds kan leiden tot het verminderen van onzekerheid bij ouders en anderzijds de toegang vormt tot vroege interventies. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vroegherkenning en vroeginterventie de verdere ontwikkeling positief kan beïnvloeden.

Tijdens de bijscholingsavond ligt het accent zowel op ASS als op zeer jonge kinderen. Er wordt ingegaan op vroege signalen van ASS, de ontwikkeling van ‘joint attention’ en ander vroeg sociaal-communicatief gedrag, en het onderscheid tussen ASS, de normale ontwikkeling en een eventuele ontwikkelingsachterstand. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van video-beelden. Ook wordt stilgestaan bij het diagnostisch proces en de behandelmogelijkheden bij zeer jonge kinderen. Zo komen er technieken, onder andere uit de JASPER-training, aan bod ter bevordering van de interactie met het kind. De JASPER-training is een training ter bevordering van joint attention, spel en emotie-regulatie. Ouders leren tijdens deze training hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren en probleemgedrag kunnen voorkomen. Er wordt promotieonderzoek gedaan naar het effect van deze training.

Tijdens de bijscholingsavond worden ook de laatste inzichten op het gebied van ASS besproken, zoals verschillen tussen jongens en meisjes, en de DSM-5.

De avond wordt verzorgd door het INTER-PSY Infantteam: dr. Els Blijd-Hoogewys, Monique van Haeringen, Marrit Buruma, Anja Talboom, Titia Prinsen en Marloes van der Veen.

Voor wie? Professionals zoals huis-/CB-/kinder-artsen, basis-/GZ-/KP-psychologen, orthopedagogen, logopedisten, pedagogisch medewerkers van MKD/KDC/KDV/PSZ en andere belangstellenden kunnen deelnemen.

Wanneer? Donderdag 6 juni 2013, van 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

Waar? In de Euroborg, ABN AMRO business corner, te Groningen.

Inschrijving? Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk. Dat kan tot 30 mei 2013 via bijscholing@inter-psy.nl

door blijdhoogewys

Autismeweek 2013

Van 30 maart t/m 6 april 2013 organiseren de Nederlandse Vereniging Autisme en het Autismefonds de Autismeweek 2013. Hier is een overzicht te vinden over allerlei activiteiten bij u in de buurt.

Helaas kunnen we zelf nog geen grote activiteit aanbieden, aangezien we pas op 2 april, Wereld Autisme Dag, starten met ons INTER-PSY Infantteam. Wel starten we die dag met het laagdrempelig specialistisch infant telefonisch spreekuur. Ik hoop dat we in de toekomst veel jonge kinderen en hun ouders kunnen helpen. Want, door in een vroeg stadium problemen te herkennen en te behandelen, kan de verdere ontwikkeling van kinderen met autisme positief beïnvloed worden (zie hier voor een ervaringsverhaal).

Deze week kleur ik mijn website blauw ‘light it up blue’. Uit respect voor alle kinderen, volwassenen en ouderen met een autismespectrumstoornis. En uit respect voor hun omgeving die zich zo inzet. Light it up blue

Ik hoop dat iedereen een inspirerende autismeweek heeft.

dr. Els M.A. Blijd-Hoogewys

voormalig teamleider inhoudelijke zaken van AutismeTeam Noord-Nederland

door blijdhoogewys

Start INTER-PSY Infantteam

Na bijna 10 jaar ben ik gestopt met mijn werkzaamheden bij het AutismeTeam Noord-Nederland van Lentis. Vol trots kan ik aankondigen dat we op  2 april, Wereld Autisme Dag, starten met ons INTER-PSY Infantteam te Groningen. Daar zullen ook Marrit Buruma, Anja Talboom en Titia Prinsen werkzaam zijn. Ook zij maken de overstap van het AutismeTeam Noord-Nederland naar INTER-PSY.

Het INTER-PSY Infantteam is een multidisciplinair team, bestaande uit een psychiater/arts, klinisch psycholoog, orthopedagoog, infantpsycholoog en specialistisch ambulant begeleider. Deze bieden specialistische diagnostiek en behandeling bij (zeer) jonge kinderen.

Jonge kinderen van nul tot zes jaar, bij wie er zorgen zijn over de sociale, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling, kunnen aangemeld worden. Er kan ook aangemeld worden wanneer er een autismespectrumstoornis of andere ontwikkelingsstoornis wordt vermoed. Zowel artsen als gedragswetenschappers kunnen verwijzen. Binnen 2 weken na aanmelding vindt er een eerste gesprek plaats. Ook ouders kunnen bellen naar het INTER-PSY Infantteam.

De diagnostiek bestaat meestal uit een niveaubepaling, een gestructureerd spelcontact, een thuisobservatie en/of een observatie op peuterspeelzaal dan wel kinderdagverblijf. De behandeling vindt aansluitend aan de diagnostiekfase plaats. Er wordt o.a. psycho-educatie, ouderbegeleiding, vroegstimulering en thuisbegeleiding aangeboden. Tevens kan de JASPER training gevolgd worden. Gedurende 10 weken volgen ouders, samen met het kind, wekelijks een training ter bevordering van joint attention (gedeelde aandacht), spelvaardigheden en emotieregulatie van het kind. Door in een vroeg stadium problemen te herkennen en te behandelen, kan de verdere ontwikkeling positief beïnvloed worden.

Voor meer informatie zie Flyer INTER-PSY Infantteam of mail naar infant@inter-psy.nl

door blijdhoogewys

Workshop Partnercursus Autisme

Op vrijdag 15 februari 2013 geven we bij MEE Haarlem opnieuw een workshop over de ‘Partnercursus Autisme’.

De Partnercursus Autisme bestaat uit 10 bijeenkomsten en is bedoeld voor vrouwen die partner zijn van een man met een autismespectrum stoornis (ASS). In de Partnercursus Autisme leren vrouwen meer over ASS (psycho-educatie), krijgen ze inzicht in de problemen die gepaard kunnen gaan met ASS en de gevolgen hiervan op hun partnerrelatie, leren ze omgaan met hun gevoelens in de partnerrelatie en krijgen handvatten aangereikt (ook van elkaar) om zo de omgang en de communicatie te verbeteren. Naast deze doelen wordt in de Partnercursus Autisme nadruk gelegd op ‘empowerment’. Er wordt ook gekeken naar de krachten – de sterke kanten – van zowel de vrouwen als van hun partners, in plaats van (alleen) naar tekortkomingen.

Voor meer informatie zie:

Workshop Partnercursus Autisme, 2013-02-15